FAQ HUSBIL
Vanligt förekommande frågor husbil


Felsökning

Kontrollera vid ett felmeddelande att handbromsen är åtdragen, startnyckeln är påvriden, batterispänningen är bra, den hydrauliska oljenivån är korrekt, det inte finns några skador på stöden samt kontrollera de elektriska kablarna och de hydrauliska slangarna

Om ovanstående inte löst felmeddelandet kan felet sitta i drivkomponenterna av det hydrauliska nivelleringssystemet. Eftersom dessa inte är utbytbara måste ni kontakta er återförsäljare/installatör.Felläget


Om startnyckeln inte är påvriden samt om handbromsen inte är åtdragen kan systemet inte sättas på, såvida inte stöden är utskjutna och handbromsen lossats. Då kommer "handroms" LED-lampan att blinka samt hör du en summer. Systemet kan nu sättas på med knappen PÅ/AV.

Om den hydrauliska pumpen under ett antal sekunder kör på för högt tryck vid indragandet av stöden måste processen stoppas omedelbart (såväl i automatiskt- som manuellt läge). Om så krävs, stäng av det hydrauliska nivelleringssystemet genom att trycka på PÅ/AV knappen.

En timer kontrollerar hur länge den hydrauliska pumpen kör. Om pumpen kör för länge kommer den stoppas genom timern för att undvika överhettning.

Under normala förhållanden är alla LED-lampor släckta och reagerar det hydrauliska nivelleringssystemet endast genom att trycka på knappen PÅ/AV varvid systemet sätts på.Systemet fungerar inte

Möjliga orsaker Lösning (er)

- Startnyckel är INTE påvriden --> Vrid på nyckeln
- Handbromsen är INTE åtdragen --> Dra åt handbromsen
- Kontrollpanelen har stängt av sig --> Tryck på PÅ/AV knappen. (4 min. regeln)LED-lampan "BATTERISPÄNNING" lyser


Möjliga orsaker Lösning (er)

- Batteriet är nästan tomt -> Ladda batteriet genom att t.ex. starta husbilen
LED-lampan "DRA IN ALLA STÖD" släcks inte trots att alla stöd är indragna


Eventuellt i kombination med att den automatiska nivelleringen inte lyckas (alarmet blinkar)

Möjliga orsaker Lösning (er)

- Oljenivån är för låg -> Kontrollera samt fyll eventuellt på olja
- Knappen för att dra in alla stöd fungerar inte -> Kontrollera förbindningen eller byt ut knappenStöden skjuts inte ut helt trots att pumpen kör


Möjliga orsaker Lösning (er)

- Lite eller ingen olja i tanken -> Kontrollera samt fyll eventuellt på olja
- Entil eller pump fungerar inte -> Rengör, återställ eller byt ut
- Det finns ingen elektronisk kontakt mellan styrsystem och ventil -> Kontrollera kabel på strömförlust -> Reparera om nödvändigt
- Det finns ingen elektrisk kontakt.

Viktigt
Vid alla andra felmeddelande, fel eller om det hydrauliska nivelleringssystemet inte (delvis) fungerar, var god kontakta er återförsäljare/installatör.